Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

През втората половина на 2023 г. дейностите по приключилия вече проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" се изпълняват благодарение на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

С помощта на финансовата подкрепа на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 в ДГ 32 Моряче продължаваме да предоставяме обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на нуждаещите се деца чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал.