За нас

За нас
МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
Мото „Чрез играта - опознай, открий, учи, мисли и мечтай!"
  • Да подкрепя и развива потенциалните възможности и индивидуалнноти на всяко дете.
  • Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие.
  • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.
  • Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възрастта.
    ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:
    Устойчива и ефективна образователна система, отворена за промени и иновации, гарантираща достъп до качествено образование и възпитание, пълноценно личностно развитие и осигуряване на безгрижно детство 
    Постигане на европейско качество на образованието чрез интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.