Изменение на Наредба за местните такси

Изменение на Наредба за местните такси

Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование.